Wsparcie z Unii Europejskiej
Nazwa projektu
Projekt grantowy - wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Stara Kamienica
Cele projektu
Zakup i montaż 180 mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej z OZE na terenie Gminy Stara Kamienica.
Wartość projektu
6 022 283,89 zł brutto
Wkład Funduszy Europejskich
5 078 811,04 zł

[26 września 2019] PREZENTACJA

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji wyświetlonej podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w miniony poniedziałek 23 września 2019r.
Link do prezentacji

[19 września 2019] OGŁOSZENIE - LISTY OCENIONYCH WNIOSKÓW

Instytucja Ogłaszająca Konkurs zamieszcza poniżej listy ocenionych wniosków złożone do dnia 31.08.2019r. w ramach otwartego naboru nr 1/2019 dotyczącego projektu „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Stara Kamienica” współfinansowanego ze środków RPO WD 2014-2020

W toku konkursu do dnia 31.08.2019r. złożonych zostało 142 wnioski na łączną kwotę wnioskowanych grantów 5 306 517,05 PLN.

Do dofinansowania zakwalifikowało się 120 wniosków o łącznej wartości przyznanych grantów 4 368 788,65 PLN.

Do pobrania: Lista wniosków pozytywnie ocenionych | Lista wniosków negatywnie ocenionych | Lista rezerwowa

[18 września 2019] AKTUALIZACJA

Instytucja ogłaszająca konkurs firma Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna sp. z o.o. informuje, iż w Regulaminie Konkursu w ramach projektu grantowego – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Stara Kamienica" nr RPDS.03.01.00-02-0004/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, wskazana w punkcie 8. Regulaminu - Środki przeznaczone na granty kwota w wysokości 5 148 927,00 PLN stanowi maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację grantów.

Kwota przeznaczona przez Instytucję ogłaszającą na granty wynosi 85 % z powyższej wartości tj. 4 376 587,95PLN, tym samym Grantodawca informuje, iż zmianie ulega punkt 8 Regulaminu konkursu.

[20 maja 2019] AKTUALIZACJA

Poniżej załączamy zatwierdzoną przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą procedurę realizacji projektu grantowego wraz z kryteriami wyboru projektów do projektu grantowego.

Jednocześnie informujemy, że zawarte informacje w procedurze podlegają erracie w zakresie:
Punkt 1. Definicje: Mikroinstalacja OZE – (…) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
Obecnie zgodnie z ustawą o OZE, Mikroinstalacja OZE może być o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.
Punkt 4. Kryteria wyłonienia Grantobiorców: Podpunkty 3 i 4 są tożsame.
Punkt 5. Tryb aplikowania o granty: Podpunkt 2.5.4 - oświadczenia wskazane w załączniku nr 3, stanowią obecnie część wniosku o dofinansowanie i stanowią jego integralną część, tym samym załącznik nr 3 do Procedury nie jest załączony.
Punkt 6. Informacje o przeznaczeniu grantów: Podpunkt 4. (8. Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji) stanowią obecnie punkt 9. Wzorcowe parametry techniczne mikroinstalacji należy odczytywać jako minimalne.
Punkt 9. Wzorcowe parametry techniczne mikroinstalacji. Winno być: Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji. I dalej w ramce po wyrazie UWAGA:, winno być wpisane: Podane parametry są minimalne.

Do pobrania: procedura realizacji programu grantowego.

[29 kwietnia 2019] Projekt grantowy 3.1.C - ogłoszenie o naborze wniosków

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze wniosków, regulamin konkursu oraz dokumentację związaną z naborem wniosków o udział w projekcie:

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze | Regulamin naboru
 1. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach od dnia 3 czerwca 2019 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica oraz w pozostałe dni tygodnia:
  Poniedziałek 8.00 – 16.00
  Wtorek-Piątek 7.00 - 15.00
  Do pobrania: Wzór wniosku z załącznikami | Instrukcja wypełniania wniosku | Kalkulator obliczania wartości instalacji i kwoty dofinansowania
 2. Procedura realizacji projektu grantowego określa przebieg naboru oraz wymagania stawiane beneficjentom programu.
  Do porbania: Procedura
 3. Umowa o powierzenie grantu podpisywana będzie po wyłonieniu wykonawcy instalacji. Prosimy o nie dostarczanie podpisanej umowy wraz z załącznikami na etapie naboru wniosków o udział w projekcie.
  Do pobrania: Wzór umowy z załącznikami
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, na stronach internetowych:
www.starakamienica.pl,
www.starakamienicaps.pl,
pod adresem mailowym: fotowoltaika@starakamienica.pl
oraz pod numerem telefonu +48 786 119 839.

[04 kwietnia 2019] Prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 29 marca 2019

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i liczny udział w spotkaniu informacyjnym. TUTAJ Publikujemy prezentację ze spotkania.
Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową Spółki Stara Kamienica Polski Solar oraz Gminy Stara Kamienica - w drugiej połowie kwietnia 2019 planujemy rozpoczęcie naboru wniosków.

[20 marca 2019] UWAGA! Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych uczestnictwem w programie grantowym 3.1.C

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych dotacją na fotowoltaiczne mikroinstalacje OZE zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 29 marca 2019 o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Starej Kamienicy.
ZAPRASZAMY!

Tutaj pełna treść ogłoszenia.